Kategorie

Kontakt REinwestuj.pl

Doradzimy jak wybrać najlepszy apartament inwestycyjny

Maria

Ekspert ds. nieruchomości

tel. 519 499 300

Walerian

Ekspert ds. nieruchomości

tel. 698 695 683


Zainwestuj
w farmę słoneczną
od 74 000 zł
stopa zwrotu 15%

DOinwestuj.pl

tel. 510 540 200
tel. 519 499 300

Obowiązek informacyjny RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy niniejszy dokument dla Użytkowników portalu Reinwestuj.pl

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z procesem sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych.

Definicje i skróty

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

DANE OSOBOWE: to wszelkie dane, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę fizyczną. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić w sposób bezpośredni lub pośredni.

PRZETWARZANIE DANYCH: to operacja lub zestaw operacji jakie wykonywane są na danych osobowych. Do przetwarzania danych zaliczamy: zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, itp.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który zarządza danymi osobowymi i ustala sposoby ich przetwarzania.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby prowadzenia procesu pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, w tym za pomocą portalu Reinwestuj.pl jest firma Respekt Walerian Kaczmarek, pod adresem ul. Skarżyńskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp.; NIP 5991091844, REGON 210217116, który jest jednocześnie podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę Respekt Walerian Kaczmarek możesz skontaktować się z naszym Administratorem Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@reinwestuj.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Respekt Walerian Kaczmarek moich danych osobowych?

Aby móc przedstawić Tobie szczegóły interesującej Ciebie oferty inwestycyjnej, potrzebujemy w tym celu następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.  W dalszej kolejności, jeśli dojdzie do wstępnego etapu przygotowawczego umowy rezerwacyjnej, umowy przedwstępnej oraz umowy najmu – będziemy potrzebowali następujących danych: nr PESEL, seria               i nr dowodu osobistego/paszportu, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr NIP, ewentualnie nr konta bankowego.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i ma na celu:

a/ zapewnianie Tobie obsługi, jako osobie zainteresowanej naszymi ofertami, w tym dostosowywanie, wyszukiwanie i przesyłanie szczegółowych ofert;

b/ kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usługi pośrednictwa, dozwolonymi i zoptymalizowanymi działaniami ofertowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

c/ realizację umów w ramach pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości i to wyłącznie w zakresie niezbędnych danych uzyskanych w związku z wolą poznania szczegółów oferty i docelowo zawarcia przedmiotowych umów.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie poprzez rejestrację w portalu Reinwestuj.pl bądź podczas rozmowy telefonicznej, którą zainicjowałeś w związku z zainteresowaniem naszymi ofertami.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przekazujemy wyłącznie i to w niezbędnym zakresie pełnomocnikom właścicieli poszczególnych inwestycji, odpowiedzialnych za zawieranie umów kupna sprzedaży przedmiotowych projektów inwestycyjnych, z którymi mamy stosowne umowy o współpracy.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w zakresie i czasie realizacji wspomnianych powyżej określonych celów biznesowych.

Jakie mam prawa?

Przekazując nam swoje dane osobowe, masz prawo do:

a/dostępu do nich, ich weryfikację i modyfikację,

b/ żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

c/ sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku woli realizacji tych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem daneosobowe@reinwestuj.pl

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski oraz UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie,  w sposób mający wpływ  na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.