Kategorie

Kontakt REinwestuj.pl

Doradzimy jak wybrać najlepszy apartament inwestycyjny

Maria

Ekspert ds. nieruchomości

tel. 519 499 300

Walerian

Ekspert ds. nieruchomości

tel. 698 695 683


Zainwestuj
w farmę słoneczną
od 57 000 zł
stopa zwrotu 11,6%

DOinwestuj.pl

tel. 510 540 200

Obowiązek informacyjny RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy niniejszy dokument dla Użytkowników portalu Reinwestuj.pl

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z procesem sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych.

Definicje i skróty

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

DANE OSOBOWE: to wszelkie dane, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę fizyczną. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić w sposób bezpośredni lub pośredni.

PRZETWARZANIE DANYCH: to operacja lub zestaw operacji jakie wykonywane są na danych osobowych. Do przetwarzania danych zaliczamy: zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, itp.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który zarządza danymi osobowymi i ustala sposoby ich przetwarzania.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby prowadzenia procesu pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, w tym za pomocą portalu Reinwestuj.pl jest firma Respekt Walerian Kaczmarek, pod adresem ul. Skarżyńskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp.; NIP 5991091844, REGON 210217116, który jest jednocześnie podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę Respekt Walerian Kaczmarek możesz skontaktować się z naszym Administratorem Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@reinwestuj.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Respekt Walerian Kaczmarek moich danych osobowych?

Aby móc przedstawić Tobie szczegóły interesującej Ciebie oferty inwestycyjnej, potrzebujemy w tym celu następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.  W dalszej kolejności, jeśli dojdzie do wstępnego etapu przygotowawczego umowy rezerwacyjnej, umowy przedwstępnej oraz umowy najmu – będziemy potrzebowali następujących danych: nr PESEL, seria               i nr dowodu osobistego/paszportu, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr NIP, ewentualnie nr konta bankowego.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i ma na celu:

a/ zapewnianie Tobie obsługi, jako osobie zainteresowanej naszymi ofertami, w tym dostosowywanie, wyszukiwanie i przesyłanie szczegółowych ofert;

b/ kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usługi pośrednictwa, dozwolonymi i zoptymalizowanymi działaniami ofertowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

c/ realizację umów w ramach pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości i to wyłącznie w zakresie niezbędnych danych uzyskanych w związku z wolą poznania szczegółów oferty i docelowo zawarcia przedmiotowych umów.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie poprzez rejestrację w portalu Reinwestuj.pl bądź podczas rozmowy telefonicznej, którą zainicjowałeś w związku z zainteresowaniem naszymi ofertami.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przekazujemy wyłącznie i to w niezbędnym zakresie pełnomocnikom właścicieli poszczególnych inwestycji, odpowiedzialnych za zawieranie umów kupna sprzedaży przedmiotowych projektów inwestycyjnych, z którymi mamy stosowne umowy o współpracy.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w zakresie i czasie realizacji wspomnianych powyżej określonych celów biznesowych.

Jakie mam prawa?

Przekazując nam swoje dane osobowe, masz prawo do:

a/dostępu do nich, ich weryfikację i modyfikację,

b/ żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

c/ sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku woli realizacji tych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem daneosobowe@reinwestuj.pl

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski oraz UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie,  w sposób mający wpływ  na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.